Dataskyddspolicy för Örebroporten Fastigheter AB nedan kallad Örebroporten (org.nr.  556167-8276)

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 och Örebroporten har vidtagit flertalet åtgärder för att säkerställa en korrekt personuppgiftshantering i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.
 
Vi kan dokumenterat visa hur vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi har ett dataskyddsombud och en plan för hur vi hanterar vår pappersburna och elektroniska personinformation.
Där det är tillämpligt finns upprättade personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och kunder.
Vid frågor om vår personuppgiftshantering kontakta antingen vår egen e-post info@orebroporten.sealternativt dataskyddsombudet på amanda.kristoffersson@orebro.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Nedan följer en sammanfattning av hur Örebroporten säkerställer att hanteringen av personuppgifter följer GDPR.

Hantering av personuppgifter

Örebroporten hanterar endast personuppgifter i de fall som de anses som nödvändiga för att verksamheten skall kunna bedrivas normalt. Personuppgifterna hanteras både i analog och digital form.  Örebroporten har kartlagt de processer som innefattar personuppgifter och kan vid önskemål redogöra för hur dessa hanteras samt skyddas av åtkomsträttigheter.
I de fall det sker ett utbyte med tredje part finns det upprättade personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och kunder.
I GDPR-relaterade frågor kan man vända sig till: info@orebroporten.se.
Vidare har Örebroporten även utsett ett dataskyddsombud vid namn Amanda Kristoffersson som man kan kontakta på följande e-postadress: amanda.kristoffersson@orebro.se.

Rättsliga grunder för personuppgiftshantering

Hanteringen av personuppgifter har kontrollerats för att minimera användningen av personuppgifter i Örebroportens verksamhetsprocesser.
Den personuppgiftshantering som sker görs inom ramen för berättigat intresse eller genom samtycke.
I de fall tredje part har tillgång till hos oss lagrade personuppgifter regleras detta i personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter gentemot oss

Som individ har du bl.a. rätt att en gång kostnadsfritt per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som vi hanterar om dig eller begära rättelse av dina personuppgifter som finns lagrade hos oss. Vidare har du även rätt att dra tillbaka ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter.

För mer information om GDPR kan du besöka Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/.

Dataskyddspolicyn hittar du här: Dataskyddspolicy.pdf